فصلنامه

صنعت انرژی بادی جهان در دهه اخیر شاهد توسعه قابل توجهی بوده و انتظار میرود این روند در سالهای آتی نیز ادامه یابد. امروزه نقش صنعت انرژی بادی فراتر از تولید انرژی الکتریکی پاک بوده و موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها بشمار می آید.

در ایران با توجه به شرایط اقتصادی، صنعتی و اشتغال ضروری است توسعه صنعت انرژی بادی را امری ضروری تلقی کرده و این چنین آینده کشور را تنها به صنعت نفت و گاز گره نزنیم. واقعیت این است که عمر سوخت های فسیلی در تامین انرژی الکتریکی به سر آمده و بر ماست که با آینده نگری به فکر نسل های بعدی بوده و در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور امروز برنامه ریزی کنیم. شرایط اشتغال به ویژه برای جوانان ما بگونه ای است که توسعه صنایع آینده را غیر قابل اجتناب نموده که  صنعت انرژی بادی از نمونه های بارز آن است.

امید است با گسترش فرهنگ توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی،  شاهد توسعه همه جانبه این صنعت در کشور باشیم.

فصلنامه های انجمن علمی انرژی بادی ایران:

جدید : زمستان 98

 پاییز 98

بهار98

تابستان97

زمستان96

پاییز96

تابستان96

بهار96

زمستان95

پاییز95

تابستان95

 
توضیحات:
* در صورت تمایل به همکاری در فصلنامه مطالب، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل info@irwea.org ارسال فرمایید.

* شرکت های عضو انجمن، معرفی شرکت خود را در یک صفحه طراحی و جهت درج رایگان در فصلنامه به ایمیل info@irwea.org ارسال نمایند. دانلود معرفی شرکت های عضو انجمن