فصلنامه

فصلنامه های انجمن علمی انرژی بادی ایران را از لینک های ذیل دانلود نمایید

اولین شماره فصلنامه تابستان 95

دومین شماره فصلنامه پاییز 95

سومین شماره فصلنامه زمستان 95

چهارمین شماره فصلنامه بهار 96

پنجمین شماره فصلنامه تابستان 96

ششمین شماره فصلنامه پاییز 96

اعضای انجمن جهت دریافت نشریه، آدرس و کدپستی خود را به ایمیل info@irwea.org ارسال نمایند.