اعضای حقوقی

اعضای حقوقی انجمن علمی انرژی بادی ایران سال 89 تا 94

 

ردیف

نام شرکت

1

توف نورد ایران

2

گروه بین المللی ره شهر

3

مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

4

برق منطقه ای خراسان

5

 مهندسی، ساخت و احداث نیروگاه های انرژی پاک (مپنا)

6

خدمات مهندسی برق - مشانیر

7

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

8

پژوهشگاه نیرو

9

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

10

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

11

نیانالکترونیک

12

مهندسیمشاورمهابقدس

13

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

14

احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - توسعه 1

15

ماشین سازی منگان

16

 جهاد نصر خراسان

17

 مهندسی ژمپر

18

 قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

19

گروه صنعتی فن ژنراتور

20

 موتوژن

21

 نیک مهر گستر تهران

22

 مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

23

 تولید نیروی برق سبز منجیل

24

گروه صنعتی صفا

25

شرکت آرین مه باد

26

تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا

27

 خدمات انرژی دانا کیش

28

سرو نیرو توس

29

 مهندسی قدس نیرو
30 بهین ارتباط مهر
31 فن آوران انرژی پاک

32

سرمایه گذاری نیروگاه های ایران ( سنا )

33

شرکت پرهون طرح
34 پرتو سیستم