روزنامه

خواهشمند است به لینک های زیر جهت مطالعه مقاله های آقای دکتر اورعی (رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران) مراجعه فرمایید:

مقاله های سال 98 :

"چشم انداز خزان اقتصاد کشور در سال رونق تولید"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"پایان بهار و رونق تولید"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"کشوری ساخته ایم که مپرس"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد صفحه دوم و صفحه سوم، لینک خبر

"شرایط خاص انرژی کشور حکم حکومتی می طلبد"، دانلود روزنامه شرق

"بلوغ اجتماعی پیش شرط توسعه کشور"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"رونق تولید" یعنی چه؟، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول و بخش دوم، 

 

مقاله های سال 97 :

 "سالی نو، طرحی نو، طرحی بدون غضنفر!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"به دنبال پرتقال فروش در بانک مرکزی!"، دانلود روزنامه اقتصاد ، لینک خبر

"اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل"، دانلود بخش اول اقتصاد، بخش دوم

"نوش جان آقای رئیس!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

" ادارات اجرای ثبت آتش بیار معرکه شده اند!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

"مصوبه مجلس، نوش دارویی پس از مرگ صنعت"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

 "فشار آمریکا؛ مقاومت اروپا؛ هوشمندی ایران"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

 "انرژی، صنعتی دولتی با نقاب خصوصی"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

 " نقدی بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور  "، روزنامه جهان اقتصاد شماره 6896، دانلود روزنامه 

"نیروگاه بادی منجیل خصولتی شد" - روزنامه شرق - 97/7/1 شماره 3249

 " آسیب شناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی " - روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/19 شماره 4420،  روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/26 شماره 4426

 "چرا بانکها غلط میکنند!" روزنامه جهان اقتصاد

 " ضرورت بازنگری بنیادین در مدل توسعه شرق کشور" - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

 " تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشور" - روزنامه جوان

 " لزوم برخورد با افسار گسیختگی شبکه بانکی " - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه صفحه اول ، صفحه دوم

 " در انتظار تابستان سرد " -  روزنامه جوان ، دانلود روزنامه