روزنامه

خواهشمند است به لینک های زیر جهت مطالعه مقاله های آقای دکتر اورعی (رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران) مراجعه فرمایید:

جدید : مقاله شماره سیزده "نوش جان آقای رئیس!"، روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

مقاله شماره دوازده" ادارات اجرای ثبت آتش بیار معرکه شده اند!"، روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

مقاله شماره یازده "مصوبه مجلس، نوش دارویی پس از مرگ صنعت"، روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

مقاله شماره ده "فشار آمریکا؛ مقاومت اروپا؛ هوشمندی ایران"، روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

مقاله شماره نه "انرژی، صنعتی دولتی با نقاب خصوصی"، روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه 

مقاله شماره هشت " نقدی بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور  "، روزنامه جهان اقتصاد شماره 6896، دانلود روزنامه 

مقاله شماره هفت "نیروگاه بادی منجیل خصولتی شد" - روزنامه شرق - 97/7/1 شماره 3249

مقاله شماره شش " آسیب شناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی " - روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/19 شماره 4420،  روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/26 شماره 4426

مقاله شماره پنچ "چرا بانکها غلط میکنند!" روزنامه جهان اقتصاد

مقاله شماره چهار " ضرورت بازنگری بنیادین در مدل توسعه شرق کشور" - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

مقاله شماره سه " تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشور" - روزنامه جوان

مقاله شماره دو " لزوم برخورد با افسار گسیختگی شبکه بانکی " - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه صفحه اول ، صفحه دوم

مقاله شماره یک " در انتظار تابستان سرد " -  روزنامه جوان ، دانلود روزنامه