روزنامه

خواهشمند است به لینک های زیر جهت مطالعه مقاله های آقای دکتر اورعی (رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران) مراجعه فرمایید:

 

جدید: مقاله شماره نه "انرژی، صنعتی دولتی با نقاب خصوصی"، روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه 

مقاله شماره هشت " نقدی بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور  "، روزنامه جهان اقتصاد شماره 6896، دانلود روزنامه 

مقاله شماره هفت "نیروگاه بادی منجیل خصولتی شد" - روزنامه شرق - 97/7/1 شماره 3249

مقاله شماره شش " آسیب شناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی " - روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/19 شماره 4420،  روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/26 شماره 4426

مقاله شماره پنچ "چرا بانکها غلط میکنند!" روزنامه جهان اقتصاد

مقاله شماره چهار " ضرورت بازنگری بنیادین در مدل توسعه شرق کشور" - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

مقاله شماره سه " تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشور" - روزنامه جوان

مقاله شماره دو " لزوم برخورد با افسار گسیختگی شبکه بانکی " - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه صفحه اول ، صفحه دوم

مقاله شماره یک " در انتظار تابستان سرد " -  روزنامه جوان ، دانلود روزنامه