هئیت موسس انجمن

اعضای هیات موسس انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی

1

میثم شیرازی کارشناسی ارشد/ برق

2

کورش شوری

دکترا/ انرژی های نو

3

احمد رادان

دکترا/ برق

4

مجید جمیل

دکترا/ تبدیل انرژی

5

علینقی سلمانی

دکترا/ برق

6

عباس هوشمندویکي

دکترا/ برق

7

اسماعیل ساعيور

دکترا/ فیزیک

8

گئورک قرهپتیان

دکترا/ برق

9

جعفرمیلي منفرد

دکترا/ برق

10

مسعود مقدّس تفرشي

دکترا/ برق

11

سیّدهاشم اورعي

دکترا/ برق

12

محمودثقفي

دکترا/ مکانیک

13

محمودمهرداد شکریه

دکترا/ مکانیک

14

قاسم کاوه ای

دکترا/ فیزیکوانرژی

15

محمد مهدی هاشمي

کارشناسارشد/ مدیریت

16

امیدبابایي

کارشناسی ارشد/ برق

17

محمدامین سلماني

کارشناسی ارشد/ برق