هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره دوم انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی

1

سیدهاشم اورعی

رئیس هیات مدیره

دکترا/ برق

2

محمد دورعلی

نائب رئیس هیات مدیره

دکترا/ مکانیک

3

گئورک قره پتیان

عضو هیات مدیره

دکترا/ برق

4

علیرضا خاک

عضو هیات مدیره

کارشناسی

5

میثم شیرازی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

کارشناسی ارشد/ برق

6

علینقی سلمانی

عضو هیات مدیره

دکترا/ برق

7

مجید جمیل

عضو هیات مدیره

دکترا / مکانیک