هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره سوم انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی

1

سیدهاشم اورعی

رئیس هیات مدیره

دکترای برق

2

محمد دورعلی

نائب رئیس هیات مدیره

دکترای مکانیک

3

بهزاد آسایی

عضو هیات مدیره

دکترای برق

4

عباس بحری

عضو هیات مدیره

دکترای مهندسی مکانیک

5

میثم شیرازی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

کارشناسی ارشد برق

6

کامران رضایی

عضو هیات مدیره

دکترای مهندسی مکانیک

7

اصغرتاجیک

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد برق