برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
جلسات اعضای حقوقی انجمن علمی انرژی بادی ایران

به همت انجمن علمی انرژی بادی ایران در سال 96 و با هدف بررسی موانع و مشکلات صنعت انرژی بادی ایران و همکاری شرکت های حقوقی عضو انجمن (شرکت آرین مهباد، شرکت خدمات انرژی دانا، شرکت انرژی های تجدید پذیرمپنا، شرکت توف نورد ایران، شرکت ژنراتور مپنا پارس، شرکت قدس نیرو، شرکت منیران، شرکت نیروگاه های بادی توان گستر رامان، شرکت سنا، شرکت نیان الکترونیک، شرکت پرهون طرح، شرکت ایران تابلو، شرکت پرتو سیستم، شرکت ایرانیان پارسی انرژی توسعهIPG، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا، شرکت زیمنس، شرکت بین المللی تولید انرژی بادی کاسپین منجیل، شرکت ماشین سازی منگان، شرکت ابو ویند ایرانیان، شرکت مهندسین دانشمند، شرکت سرمایه جاده ابریشم آسیا، شرکت تیزباد نیرو، شرکت  شرکت سپنتا انرژی سپهر، شرکت بهین انرژی) هشت کارگروه جهت مراجعه به سازمان های بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنایع تشکیل گردید.

اعضای کارگروه ها در جلسه اعضای حقوقی انجمن مورخ 21/1/96 به شرح ذیل تعیین گردیدند:

1-    کارگروه بانک مرکزی: آقای مهندس نبی زاده(شرکت مهباد) ، آقای مهندس امینی زرین (شرکت دانا انرژی)، آقای مهندس سبط احمدی(شرکت بهین انرژی)، دبیر کارگروه : آقای مهندس احمدی

2-    کارگروه صندوق توسعه ملی: آقای مهندس نبی زاده(شرکت مهباد)، آقای مهندس جبل عاملی(شرکت انرژی دانا)، آقای مهندس طبیانی (شرکت بهین انرژی)، خانم مهندس کمالی (شرکت سپنتا)، دبیر کارگروه : آقای مهندس جبل عاملی

3-    کارگروه مجلس شورای اسلامی: آقای دکتر آسایی(شرکت مهباد)، آقای دکتر خطیب زاده(شرکت توان گستر)، آقای مهندس رسول زاده (شرکت پرهون طرح)، آقای مهندس تاجیک (شرکت زیمنس) دبیرکارگروه: آقای مهندس رسول زاده

4-    کارگروه نهاد ریاست جمهوری: آقای دکتر رضایی (شرکت توف نورد ایران)، آقای مهندس خیامیان (شرکت پرهون طرح)، آقای مهندس غفوری فرد (شرکت توسعه انرژی سرآمد)، دبیر کارگروه: آقای مهندس غفوری فرد

5-    کارگروه وزارت امور اقتصادی و دارایی: آقای دکتر آسایی(شرکت مهباد)، آقای دکتر خطیب زاده(شرکت توان گستر)، خانم مهندس باغبانی( شرکت بهین انرژی)، دبیرکارگروه: خانم مهندس باغبانی

6-     کارگروه وزارت نیرو: آقای دکتر آسایی(شرکت مهباد)، آقای دکتر رضایی (شرکت توف نورد ایران)، آقای مهندس طبیانی (شرکت بهین انرژی)، آقای مهندس زنگنه (شرکت زیمنس)، آقای مهندس ابراهیمی (شرکت CIRI)، دبیر کارگروه: آقای مهندس زنگنه

7-    کارگروه سازمان برنامه و بودجه: آقای مهندس شیروانی(شرکت قدس نیرو)، آقای مهندس زینتی (شرکت انرژی دانا)، آقای مهندس طبیانی(شرکت بهین انرژی) ، دبیر کارگروه : آقای مهندس زینتی

              8-  کارگروه وزارت صنایع: آقای مهندس روستایی(شرکت انرژی تجدیدپذیرمپنا)، آقای مهندس عرفانی (شرکت بهین انرژی)، آقای مهندس زنگنه (شرکت زیمنس)، آقای مهندس میرچولی (شرکت نیان الکترونیک)، دبیرکارگروه: آقای مهندس عرفانی

شرکت های حقوقی جهت حضور در جلسات انجمن با دفتر انجمن 88083379 تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار: 1396/04/04 - 15:22