کتابخانه

دانلود لیست کتاب های موجود در کتابخانه انجمن علمی انرژی بادی ایران

شرایط استفاده از کتاب های انجمن:

  • کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
  • پرداخت مبلغ 50.000 تومان (این هزینه جهت خرید کتاب های تخصصی بمنظور گسترش کتابخانه انجمن میباشد.)
  • کتاب باید ظرف مدت 15 روز به دفتر انجمن ارائه گردد و کارت شناسایی معتبر در اختیار مسئول انجمن قرار گیرد.
  • چنانچه امانت گيرنده کتاب گرفته شده را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاهترين مدّت ميباشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول انجمن ميباشد.
  • چنانچه مواد امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب گرديده باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز انجمن کتابی را جايگزين  نمايد.

توضیحات:

  • کتاب نیروگاه بادی (50% تخفیف ویژه اعضای محترم انجمن)
  • کتاب آشنایی با نیروگاه های برق بادی، مترجمین : مجید جمیل و پیام صبایی فرد (50% تخفیف ویژه اعضای محترم انجمن)