هیئت مدیره

اعضای دوره اول هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران

آقای حمید چیت چیان، رئیس هیات مدیره

آقای احمد رادان، نائب رئیس هیات مدیره

آقای سیدهاشم اورعی،عضو هیات مدیره

آقای میثم شیرازی،عضو هیات مدیره

آقای علینقی سلمانی،عضو هیات مدیره

آقای کامران رضایی، عضو هیات مدیره

آقای مجید جمیل، عضو هیات مدیره

 

اعضای دوره دوم هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران

آقای سیدهاشم اورعی،رئیس هیات مدیره

آقای محمد دورعلی، نائب رئیس هیات مدیره

آقای علینقی سلمانی،عضو هیات مدیره

آقای مجید جمیل،عضو هیات مدیره

آقای گیورک قره پتیان،عضو هیات مدیره

آقای علیرضاخاک، عضو هیات مدیره

آقای میثم شیرازی،عضو هیات مدیره

 

اعضای دوره سوم هیات مدیره  انجمن علمی انرژی بادی ایران

آقای سیدهاشم اورعی،رئیس هیات مدیره

آقای محمد دورعلی، نائب رئیس هیات مدیره

آقای بهزاد آسایی،عضو هیات مدیره

آقای کامران رضایی، عضو هیات مدیره

آقای عباس بحری،عضو هیات مدیره

آقای اصغرتاجیک،عضو هیات مدیره

آقای میثم شیرازی، عضو هیات مدیره
 

اعضای دوره چهارم هیات مدیره  انجمن علمی انرژی بادی ایران

آقای سید هاشم اورعی میرزمانی

آقای محمد دورعلی

آقای بهزاد آسایی

آقای مصطفی رجبی مشهدی

آقای عباس بحری 

آقای حسین شایقی

آقای سید مهدی حسینی