تمدید عضویت

اعضای محترم انجمن، خواهشمند است در صورت پایان اعتبار عضویت با مراجعه به لینک پرداخت آنلاین نسبت به تمدید عضویت اقدام فرمایید. 

توضیحات:

  • * تمدید عضویت حقیقی: پیوسته مبلغ 1.000.000 ریال،  وابسته و دانشجویی مبلغ 500.000 ریال

  • * تمدید عضویت حقوقی مبلغ 30.000.000 ریال 

  •