برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

معرفی مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن علمی انرژی بادی ایران

سردبیر: پروفسور سیدهاشم اورعی (مهندسی برق، ماشین های الکتریکی، دانشگاه صنعتی شریف)

مدیر مسئول: آقای دکتر محمدحسین احمدی (مهندسی مکانیک، سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شاهرود)

اعضاء هیئت تحریریه:

 1. پروفسور محمد دورعلی (مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
 2. پروفسور احمد دارابی (مهندسی برق، ماشین های الکتریکی، دانشگاه صنعتی شاهرود)
 3. پروفسور مینگ (سیستم های انرژی خورشیدی، دانشگاه صنعتی ووهان، چین)
 4. پروفسور ملیت (مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه ییجل الجزایر)
 5. پروفسور چن (مهندسی انرژی، سیستم های انرژی، دانشگاه ناوان، چین)
 6. پروفسور فیت (مهندسی انرژی و ترمودینامیک، دانشگاه لوراین، فرانسه)
 7. دکتر مرتضی رحیمیان (انرژی پلنینگ، دانشگاه صنعتی شاهرود)
 8. دکتر محمود چهارطاقی (سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شاهرود)
 9. دکتر بساگنی (انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه میلان، ایتالیا)
 10. دکتر محمدحسین احمدی (مهندسی مکانیک، سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شاهرود)
 11. دکتر اسمعیل محمودی (مکانیک بیوسیستم، انرژی بادی، دانشگاه صنعتی شاهرود)
 12. دکتر محمد ضامن (مهندسی مکانیک، سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شاهرود)
 13. دکتر علی سینا (مهندسی مکانیک، انرژی های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی شاهرود)

مدیر دفتر مجله: مهندس علی مسگریان، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود meskaryan@shahroodut.ac.ir

همکاران محترم میتوانند دستاوردهای پژوهشی خود را از طریق سامانه زیر جهت ارزیابی و انتشار در مجله ارسال نمایند:

http://rera.shahroodut.ac.ir

 

تاریخ انتشار: 1398/07/22 - 11:22

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران